Psykolog Skyum - Tlf. 50573952

GDPR mv.

Velkommen

Du ønskes velkommen til dit samtaleforløb. Med dette velkomstbrev får du en række informationer, som er/kan være relevante for dit forløb. Du er selvfølgelig altid velkommen til at bede om yderligere oplysninger.

Hvem er jeg

I brevhovedet fremgår mine kontaktinformationer og andre faktuelle data.

Hvor er jeg

Sundhedens Hus, Dag Hammarskjølds Gade 4, 9000 Aalborg – på denne adresse kan jeg tage patienter med henvisning fra egen læge. I indgangen til Sundhedens Hus finder du skilte til min placering i nederste etage. Der er elevator og handicapvenlige forhold i bygningen. Jeg kommer og henter dig i venterummet.

Parkering

Der er flere parkeringspladser rundt om Sundhedens Hus.

Samtaler

En samtale varer fra 45 minutter til 50 minutter i alt. Du skal være indstillet på, at der kan forekomme mindre forsinkelse, hvis en samtale med en foregående klient skulle trække lidt ud. Det vil dog sjældent være mere end 5-10 minutter.

Afbudsregler

Afbud til en samtale skal meddeles senest dagen før kl. 16.00.

Ringer du senere kommer du til at betale et udeblivelseshonorar, da jeg ikke kan nå at indkalde en anden til samtale. De fleste sundhedsforsikringer dækker ikke for udeblivelse, så du skal selv betale 350 kr. ved for sent afbud eller udeblivelse. Har du henvisning via egen læge, så er udeblivelseshonoraret den normale egenbetaling.

Henvisning til psykolog via egen læge / Sygesikringshenvisning

Jeg kan tage imod henvisning til psykolog via egen læge, hvor du får tilskud til samtalerne via Sygesikringen.

Du kan læse mere i: Overenskomst om psykologhjælp (den til enhver tid nyeste udgave).

Sundhedssikring, Forsikringer og Forsikringsnetværk

Hvis du har en sundhedssikring, f.eks. gennem din arbejdsplads eller en privat forsikring, der dækker psykologhjælp, kan du blive henvist gennem dem.

Jeg samarbejder med forskellige forsikringsnetværk, som henviser klienter til mig ud fra et match mellem mine kompetencer og dine problemstillinger/ udfordringer. Sker din henvendelse på baggrund af et sådant match, sker afregning mellem mig og forsikringsnetværket – og du har ikke noget at gøre med betalingen.

Hvis din egen forsikring har bevilget dig psykologhjælp og ikke henviser til et forsikringsnetværk, skal du have dokumentation med fra forsikringen, at dine samtaler er bevilget. Her sker afregning mellem mig og forsikringen – og du har ikke noget at gøre med betalingen.

Privat betaling

Det er altid muligt at komme helt privat og selv betale for samtalerne. Det er også muligt at en anden (f.eks. forælder eller virksomhed) betaler for samtalen uden om alle systemer. Priser fremgår af hjemmesiden: www.psykologskyum.dk

Sygeforsikring Danmark

Hvis du giver mig besked om, at du er medlem af Sygeforsikring Danmark kan din regning indberettes til Danmark elektronisk.

Sikker mail

Når jeg sender sig mail, er det via sikker mail, hvor jeg anvender Rmail.

Tavshedspligt

Jeg har som psykolog altid tavshedspligt om indholdet i samtalerne.

Undtaget for tavshedspligt er:

1. børn, hvor jeg som psykolog er forpligtet til at videregive informationer om alvorlige vilkår for børn, såsom omsorgssvigt, krænkelser o.l.

2. hvis du vil gøre alvorlig skade på dig selv eller andre

Du kan læse mere her:
Dansk Psykolog Forenings pjece om psykologers tavshedspligt. Læs mere her

Bekendtgørelse nr. 52 af 24. januar 2018 af lov om psykologer mv. (psykologloven) Læs mere her

Journalpligt samt aktindsigt

Der føres journal i henhold til gældende regler. Disse er beskrevet i: Bekendtgørelse nr. 567 af 19. maj 2017 om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser Læs mere her

Akkreditering:

Akkreditering af privatpraktiserende psykologer med ydernummer blev besluttet ved overenskomstforhandlingerne mellem Dansk Psykolog Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) i 2015. Akkrediteringen sker efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), som er baseret på et fælles vurderingsgrundlag i form af 10 standarder målrettet privatpraktiserende psykologer. Akkreditering og DDKM handler om kvalitetsvurdering og -udvikling med det formål at understøtte og udvikle den faglige, den klientoplevede og den organisatoriske kvalitet.

Vurderingen sker på baggrund af 10 standarder til privatpraktiserende psykologer, som er udviklet i et samarbejde mellem Dansk Psykolog Forening, Danske Regioner og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS). Derfor kan din journal blive udtaget til kontrol i forbindelse med akkreditering. Yderligere information: www.IKAS.dk

Etik

Der arbejdes efter de etiske principper for nordiske psykologer. Disse er beskrevet i: Etiske principper for nordiske psykologer Psykologens pligter. Etiske principper for nordiske psykologer (folder)

Privatlivspolitik

Behandling af dine oplysninger

Jeg er i forbindelse med psykologisk behandling af dig som dataansvarlig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg i den forbindelse, bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Som psykolog indsamler og behandler jeg følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

Helbredsoplysninger

Formål

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Behandling af dig
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med andre sundhedspersoner, læger eller sygehuse
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Afregningsformål
 • ·Indrapportering f.eks. i forbindelse med PAS rådgivning
 • Overholdelse af vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
 • Dokumentationspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen

– Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer

– Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder

– Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

– Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

– Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

– Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig.

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.

 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde, og såfremt der foreligger samtykke, videregives oplysninger til forsikringsselskaber.

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og
 • (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om Psykologhjælp af Juli 2016
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos min databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Min databehandlere er p.t.

 • ClinicCare

Opbevaring og slettepolitik

Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. Efter periodens udløb destrueres din journal via sikkerhedsmakulering. Indtil da opbevares journalen elektronisk i Clinic Care – tidligere fysiske journaler opbevares i aflåst brandskab.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordner optegnelse, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Cookies og hvad er cookies?

En cookie er en lille datafil, som websites gemmer på brugerens computer for at kunne genkende computeren. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af websitet.

En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Hvad bruges cookies til?

Vi bruger cookies til at indsamle oplysninger om:

 • Hvor ofte du besøger hjemmesiden
 • Kommer du til hjemmesiden fra et link eller en søgning
 • Hvor længe du er på hjemmesiden pr besøg
 • Hvilke sider på hjemmeside, har du besøgt
 • Hvilken browser type og version, du bruger
 • Hvilken skærmopløsning, du har
 • Hvilken devices du bruger til at se hjemmesiden, eks. Pc eller smartphone
 • Hvilken landsdel eller by du befinder dig i
 • Hvor mange klik vores SEO-optimering genererer

Der gemmes ingen personlige oplysninger. Din session(besøg) på hjemmesiden bliver kun registreret med et fortløbende nummer i systemet.

Formålet med brugen af cookies er at vi gerne vil gøre vores hjemmeside mere brugervenlig og rette eventuelle uhensigtsmæssigheder. Derfor opfordrer vi dig til at acceptere de cookies, vores hjemmeside anvender, så vi kan forbedre din og andre brugeres oplevelse af sitet.

Sådan sletter du cookies og afviser dem fremover

Vi håber, at du vil tillade de cookies, vi sætter, da de hjælper os med at forbedre websitet.

Ønsker du alligevel ikke at modtage cookies fra dette website, skal du, under internetindstillinger i din browser, vælge avancerede cookie indstillinger, og tilføje dette domæne til listen over websites, du vil blokere cookies fra.

Hvordan fjerner eller undgår du cookies?

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit it-udstyr. Hvis du bruger almindelig PC, kan du slette cookies ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete]

Hvis det ikke virker, eller du eksempelvis bruger en MAC, alt efter hvilken browser du bruger, benytte dig af disse fremgangsmåder:

Firefox For at slette cookies skal du gå ind i Funktioner -> Indstillinger -> Privatliv -> fjerne individuelle cookies eller rydde din historik.

For at blokere cookies skal du gå ind i Funktioner -> Indstillinger -> Privatliv -> i rullemenuen under historik vælge “bruge tilpassede indstillinger for historik” -> sætte flueben i “Brug altid privat Browsing-tilstand” og fjern fluebenet i “Accepter cookies fra sider”.

Internet Explorer For at slette cookies skal du gå ind i Funktioner -> Internetindstillinger -> Fanen Generelt -> Tryk på knappen Slet -> Cookies-> Slet.

For at blokere cookies skal du gå ind i Funktioner -> Internetindstillinger -> Beskyttelse af personlige oplysninger -> Tag slideren og ryk den i top. Så blokerer du for alle cookies. -> Klik OK.

Google Chrome For at slette cookies skal du i trykke på værktøjsknappen -> Værktøjer -> Slet browsingdata -> Slet cookies og andre webstedsdata -> Ryd browsingdata.

For at blokere cookies skal du trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Vis avancerede indstillinger -> Indstillinger for indhold -> Klik på “Bloker altid websites for at lagre data” og sæt flueben i “Bloker tredjepartscookies og websitedata” -> Ok

Safari For at slette cookies skal du i trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Sikkerhed -> Tryk på knappen “Vis cookies”. Her kan du enten slette cookies fra et enkelt domæne eller fjerne alle cookies.

For at blokere cookies skal du trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Sikkerhed -> Under “Accepter cookies” skal du vælge “aldrig”.

Alle danske hjemmesider er forpligtede til at informere om, hvilke cookies der placeres på brugerens it-udstyr. Denne information skal stemme overens med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookiebekendtgørelsen).

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig.

Utilsigtede hændelser:

Hjælp mig med at blive endnu bedre: Har du oplevet, at noget er gået galt i forbindelse med din eller din pårørendes behandling eller pleje? Hjælp mig med at lære af mine fejl, så det samme ikke sker for andre.

Hvad er en utilsigtet hændelse?

Når noget går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse. Hvis du har været ude for en utilsigtet hændelse, som har haft betydning for din eller din pårørendes behandling eller pleje, vil vi meget gerne vide det, så vi kan lære af det.

Gå ind på www.stps.dk/uth og følg vejledningen. Skriv i skemaet, hvad der er sket, og hvor det skete – gerne så detaljeret som muligt. Sundhedspersonalet bruger oplysningerne til at finde ud af, hvordan man kan forhindre, at det sker for andre. Du kan vælge at være anonym. Det er dog en ekstra hjælp, hvis du skriver navn og e-mail eller telefonnummer, så du kan kontaktes, hvis der er brug for flere oplysninger.

Du kan læse mere her: Styrelsen for Patientsikkerhed

Bekendtgørelse nr. 1 af 3. jan 2011 om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet mv.

Klager og erstatning:

Læs mere om dine muligheder for at indgive en klage på www.stpk.dk eller søge erstatning på www.pebl.dk

Du kan læse mere her:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet § 23

Bekendtgørelse nr. 52 af 24. januar 2018 af lov om psykologer mv. (psykologloven)

 

Venlig hilsen

Else-Marie Skyum
Cand. Psych. Aut.
Specialist i Klinisk Psykologi / Psykoterapi
MCT Institute (TM) registeret Therapist/Psychologist
HD (A)

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykolog Skyum

Aalborg

Sundhedens Hus
Dag Hammerskjølds Gade 4
9000 Aalborg
Tlf. 50573952